چوب مناسب منبت کاری

چوب مناسب منبت کاری

چوب مناسب منبت کاری

چوب مناسب منبت کاری

چوب مناسب منبت کاری
چوب مناسب منبت کاری

چوب مناسب منبت کاری


پیشه منبت کاری

از قدیمی ترین هنرها که در دنیا دارای شهرت فراوانی می باشد هنر منبت کاری است. در دهخدا منبت به معنای رویانیدن ترجمه شده است. ریشه ی منبت از نبات (گیاه) گرفته شده و به عبارتی رویانیدن گل و گیاه و نقوش روی چوب است. منبت کاران خطوط و نقوشی که در ذهنشان تداعی میشد را به صورت هجمی روی چوب خلق می کردند. گاهی … ادامه مطلب