سرویس پذیرایی بلیز

سرویس پذیرایی بلیز

سرویس پذیرایی بلیز

سرویس پذیرایی بلیز

سرویس پذیرایی بلیز
سرویس پذیرایی بلیز

سرویس پذیرایی بلیز


سرویس پذیرایی بلیز

سرویس پذیرایی بلیز,ست با مبلمان بلیز است که شامل میزغذاخوری,آینه وکنسول کلاسیک,ویترین کلاسیک ومیز تلویزیون می باشد.سرویس پذیرایی بلیز محصول شرکت مبل شرف ترکیه می باشد.